Általános szerződési feltételek

Buvohelyterkep.hu Általános Szolgáltatási Feltételek(ÁSZF)

Mik azok a búvóhelyek?

A búvóhelyek olyan szálláshelyek, hotelek, panziók vagy lakások, amik a szobáikat nem napokra, hanem órákra adják ki. 

Mi ez a honlap?

A Búvóhely Térkép egy olyan weboldal, ahol olyan szállások között lehet keresni, akik a szobáikat pár órára is kiadják. 2014. 04. 24.-én indultunk és azért készítettük a weboldalt, hogy összegyűjtsük Magyarország búvóhelyeit és könnyen megtalálhatóak legyenek, ne kelljen órákat keresgélni. Mi csak a weboldalt biztosítjuk, a szállások maguk töltik fel az adatlapjukat, képeiket és leírásaikat. 

 

Általános Szolgáltatási Feltételek(ÁSZF)

 

Bevezetés

 

A buvohelyterkep.hu Általános Szolgáltatási Feltételek szabályzata (a továbbiakban: Ászf) az Szabó Péter Attila E.V. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett buvohelyterkep.hu oldalon (http://buvohelyterkep.hu) (továbbiakban: buvohelyterkep.hu) elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

 

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://buvohelyterkep.hu) és aldomainjein létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://buvohelyterkep.hu/oldal/altalanos-szerzodesi-feltetelek.html és letölthető az alábbi oldalról: http://buvohelyterkep.hu/aszf.pdf

 

Szolgáltatói adatok

 

A szolgáltató neve: Szabó Péter Attila E.V.

A szolgáltató székhelye: 4030, Debrecen Alma utca 55.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@buvohelyterkep.hu

Nyilvántartási szám: 51754336

Adószáma: 68443526-1-29

Telefonszáma: 06 20 290 8906

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, elérhetősége:

Bere-Net Kft.

4400, Nyíregyháza Hunyadi u. 60.

info@forweb.hu

www.forweb.hu

 

Definíciók

 

 1. Hirdetés, ajánlat, szállásajánlat: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 3.§ szakaszának d) pontja szerinti reklám, illetve bármely más, reklámnak nem minősülő tájékoztatás, a weboldal felületein elhelyezett bármely anyag.

 

 1. Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalt függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem.

 

 1. Hirdető, szállásadó: olyan Felhasználó, aki a szolgáltatások igénybevételére szerződést köt, szolgáltatásokat rendel, vagy egyéb módon igénybe vesz a Szolgáltatótól.

 

 

ÁSZF hatálya és módosíthatóság

 

 1. Jelen ÁSZF a weboldal használata, valamint a Szolgáltató tevékenységének, reklámtevékenységének, és reklámtevékenységnek nem minősülő egyéb szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket.

 

 1. A jelen ÁSZF hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Felhasználókat, azok minden képviselőjét, jogutódját, vagy engedményezettjét.

 

 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

 1. A jelen ÁSZF 2014. április 16. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

 

 1. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Felhasználók előzetes értesítése mellett. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi.

 

 1. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 

 

Felelősségek

 1. A Buvohelyterkep.hu működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a buvohelyterkep.hu-n közzétett, nem tőle származó hirdetésekkel, felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

 

 1. Szolgáltató minden erőfeszítést megtesz a weboldalon található szállásadók által megadott adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében azonban nem vállal Szolgáltató felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

 

 1. Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapoknak a működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

 

 1. Jogszabályban meghatározott kivételekkel a weboldalon a Felhasználó által elhelyezett tartalmak jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Hirdetések, szállásajánlatok, tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért kizárólag a Felhasználó felel.

 

 1. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a buvohelyterkep.hu-n elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Továbbá Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség.

 

 1. A szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

 

 1. Amennyiben a buvohelyterkep.hu-n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett hirdetés, szállásajánlat jogsértő, Szolgáltató a jogsértő tartalmat eltávolíthatja.

 

 1. A Felhasználók által a Buvohelyterkep.hu-ra feltöltött tartalmat Szolgáltató ellenőrizheti. A feltöltött tartalmat, ha az jogellenes, vagy nem felel meg a jelen szabályzatban meghatározott követelményeknek, eltávolíthatja.

 

 1. Amennyiben a Buvohelyterkep.hu-n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá vállalja, hogy a szolgáltató jó hírnevének visszaszerzése érdekében mindent megtesz, amit tőle a Szolgáltató jogosan elvárhat, kér és követel.

 

 1. A Felhasználó köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módon használni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tesz közzé olyan tartalmat, amely Magyarország jogszabályaiba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve az Internet etikai kódexét. A Szolgáltató nem tesz közzé olyan tartalmakat sem, amelyek jogellenes, vagy etikátlan, jó erkölcsbe ütköző tevékenységet (pl. prostitúciót, szexuális szolgáltatást, tartalmat, illegális tevékenységet) tartalmaznak, hirdetnek, illetve amelyek nem valós adatokon alapulnak.

 

 1. Felhasználó nem tüntethet fel linket az ajánlatában, hirdetésében.

 

 1. A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni, az oldal felületén megváltoztatni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Felhasználóra hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.

 

 1. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.

 

 1. A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja a szerződést. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre azonban nem mentesíti a Felhasználót a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Felhasználó visel. A Felhasználó teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Felhasználó tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

 

 1. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szállásajánlat elhelyezését, környezetét – ideértve a közvetlenül az ajánlat mellett elhelyezett reklámokat is -, sorrendjét a Szolgáltató határozza meg.  Más display szolgáltatás hatálya alá tartozó más tartalom ugyanazon az oldalon történő elhelyezését a Felhasználó nem kifogásolhatja, igényt a tartalom közvetett- vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – reklám tekintetében nem támaszthat.

 

 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az egyéb Felhasználók által a Honlapon megadott e-mail-címekre nem jogosult reklám-, vagy egyéb, a Szolgáltató üzleti érdekeit vagy jó hírnevét sértő  üzeneteket küldeni. A Szolgáltató üzleti érdekeit sérti különösen is minden olyan üzenet, amely az e-mail cím nyilvánosságra hozatalának céljától eltér.  Amennyiben ezt mégis megteszi és a Szolgáltató által számára akár elektronikus levélben is küldött figyelmeztetés ellenére tovább folytatja, azt a Felek szerződésszegésnek tekintik, és a Felhasználó kötbért köteles a Szolgáltatónak fizetni. A kötbér összege 100.000 Ft. A Szolgáltató jogosult az ilyen üzeneteket saját rendszerében rögzíteni és azt a jogsértés bizonyítására felhasználni.

 

Szerzői Jogok

 1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a buvohelyterkep.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

 

 1. Miután a buvohelyterkep.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a buvohelyterkep.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 1. A buvohelyterkep.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

 1. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

 

 1. Tilos továbbá a buvohelyterkep.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a buvohelyterkep.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

 

 1. A buvohelyterkep.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

 1. Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

 

 

A regisztráció és a szolgáltatások

 

 1. A regisztráció a regisztrációs adatok teljes körű kitöltésével indul.

 

 1. A regisztráció során a jelen ÁSZF elfogadása kötelező, melyet egy checkbox bejelölésével tud megtenni Felhasználó.

 

 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF megszegése esetén a regisztrációja törlésre kerülhet.

 

 1. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen ÁSZF-be ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a szállásadói profilt.

 

 1. A weboldalra csak szállásadók regisztrálhatnak.

 

 1. A hirdető szállásadók 1 féle csomag közül választhatnak a regisztráció során, a csomagok havidíja 30 napra szól:

 

 

 1. A szállásadó hirdetőket, a regisztráció után az oldal átirányítja a A SimplePay – Online bankkártyás fizetési oldalára, ahol online bankkártyás fizetéssel rendezhetik a csomag havidíját. A befizetés után a szamlazz.hu automatikusan küld egy e-számlát a regisztrációkor megadott email címre a befizetésről. A megjelenés díját a szállásadó hirdetők megrendelhetik 1 hónapra(1x 30 nap), 3 hónapra(3x 30 nap), 6 hónapra(6x 30 nap), illetve 12 hónapra(12x 30 nap). A csomag lejárta előtt a megjelenés meghosszabbítható bejelentkezés után a Profilom oldalon. A megjelenés lejárata előtt a rendszer automatikus emailt küld 10 és 3 nappal a lejáratról. Az oldalon való megjelenés díja a Regisztrációs felületen, illetve a Profilom menüpontra kattintva látható.

 

 1. A Felhasználó a regisztráció során a fizetéssel, valamint az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szabó Péter Attila E.V., (4030, Debrecen, Alma utca 55.) adatkezelő által a www.buvohelyterkep.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím]. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

Adatvédelem

 

A buvohelyterkep.hu adatkezelési tájékoztatója az alábbi linkről érhető el, amit jelen ÁSZF elfogadásával a felhasználó kötelezően elfogad: http://buvohelyterkep.hu/oldal/adatvedelmi-nyilatkozat.html

A weboldal használatához szükséges technikai feltételek

 

 1. A weboldal használatához szükséges olyan eszköz, amely biztosítja az internet kapcsolatot (pl. számítógép, telefon), valamint megfelelő böngésző, a weboldal néhány funkciójának használatához a biztonságos adatátvitel érdekében szükség van SSL protokollra, illetve Java Scriptre, a cookie-k engedélyezésére, esetleg Flash-re.

 

 1. A weboldal összes funkcióinak használatához szükséges felhasználói profil létrehozása, valamint a jelen Szabályzat elfogadása.

 

 1. A buvohelyterkep.hu fenntartja a jogot a szolgáltatások technikai teljesítésének megváltoztatására, a fennálló jogosultságait és kötelezettségeit szem előtt tartva, s mindezt a technikai lehetőségeinek megfelelően, kijelenti, hogy ezek a változások nem fogják negatívan befolyásolni szolgáltatás minőségét, valamint nem érintik a Felek jogait és kötelezettségeit.

 

 

A Szolgáltatás díjai

 

 

 1. Az egyes szolgáltatások mindenkori díjszabását a Buvohelyterkep.hu regisztrációs oldala és regisztráció után a Profil oldal tartalmazza.

 

 1. A díjakat a Felhasználó kizárólag a Buvohelyterkep.hu által biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki. A díj fizetéséhez kötött szolgáltatás a sikeres fizetés visszajelzés után a Szolgáltatóhoz történő érkezését követően azonnal aktiválódik.

 

 1. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat minden év januárjában a KSH által közzétett, az előző naptári évre vonatkozó inflációs rátának megfelelően (kerekítve) minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani.

 

 1. A Szolgáltató főszabályként elektronikus számlát bocsát ki szolgáltatásairól. Az elektronikus számla megtekintéséhez szükséges, térítésmentesen beszerezhető szoftver (Adobe Acrobat Reader) beszerzése a Felhasználó feladata.

 

 1. A Felhasználó által megfizetett díjat a Szolgáltató nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása a Buvohelyterkep.hu-nak felróható okból marad el, vagy erről a Felek egyedileg rendelkeznek.

 

 1. Amennyiben Felhasználó az szerződésben meghatározott Szolgáltatási Díjat a szerződés felmondása után sem fizeti meg, Szolgáltató fizetési meghagyásos eljárást indít, melynek 50.000 Ft-os, azaz ötven ezer forintos költségét köteles Felhasználó megfizetni. A fizetési meghagyásos eljárás utáni esetleges további eljárások költségét Felhasználó viseli.

 

 

Szolgáltatás megtagadása

 

 1. Amennyiben a Felhasználó a rendelkezésére bocsátott felületeken a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül az Buvohelyterkep.hu számára konkurens vagy a Szolgáltató üzleti érdekeit egyéb módon sértő tartalmat jelenít meg a Szolgáltató jogosult a tartalom eltávolítására a Felhasználó előzetes értesítése nélkül.

 

 1. A Szolgáltató nem teszi közzé, illetve jogosult eltávolítani az olyan tartalmakat, amelyek félrevezető módon azt a látszatot keltik, hogy a tartalommal reklámozott terméket, vagy szolgáltatást a Szolgáltató támogatja.

 

 1. A Szolgáltató a Szolgáltatást abban az esetben is megtagadhatja, ha az technikai okokból nem teljesíthető, vagy a jelen ÁSZF bármely pontját sérti. A már közzétett és az ÁSZF rendelkezéseibe ütköző tartalmak megjelenését a Szolgáltató felfüggeszti

 

 1. Amennyiben a Felhasználó ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult újabb Szolgáltatás nyújtását megtagadni.

 

 1. A Szolgáltatás megtagadásával egyidejűleg a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Felhasználó valamennyi szerződését, azzal, hogy a teljesítés jelen pont szerinti megtagadása esetén a Szolgáltatót semmilyen kártérítési vagy szavatossági kötelezettség nem terheli.

 

 1. A Szolgáltatás fenti okokból történő részleges vagy teljes felfüggesztése, megszüntetése vagy a szerződés Szolgáltató általi felmondása nem mentesíti Felhasználót a megszüntetés vagy felmondás időpontja előtt, illetve a felfüggesztés időpontja előtt és/vagy alatt már igénybe vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól. Ilyen esetekben Szolgáltató a már teljesített szolgáltatásokat a Szolgáltató kereső rendszerének, valamint az esetlegesen megkötött szerződés szellemének megfelelő díjszabás szerint jogosult kiszámlázni.

 

 

 

Egyéb rendelkezések

 

 1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

 1. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

 1. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

 1. Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

 1. Kérdéseikkel, észrevételeikkel kapcsolatosan az alábbi elérhetőségen tudnak minket keresni: info@buvohelyterkep.hu

 

 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a csomag lejártát követően nem hosszabbítja meg a szolgáltatást, úgy a rendszer automatikusan inaktíválja az adatlapját.

 

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

 

Szerződés létrejötte és hatálya

 

 1. A Felhasználó a Buvohelyterkep.hu szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Felhasználó az elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a szolgáltatási díjat befizette, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást aktiválta.

 

 1. A szolgáltatások aktiválásáról, azaz a Szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus levelet küld a Felhasználó részére.

 

 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikus regisztrációs űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a Szerződés érvénytelen.

 

 1. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltatónak és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza.

 

Felek jogai és kötelezettségei

 

 1. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó részére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

 

 1. Szolgáltatások aktiválásához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges. A Szolgáltató vállalja, hogy az előfizetési díj beérkezését követően szolgáltatása elérhető és működőképes.

 

 1. Felhasználó a szolgáltatásért a Szolgáltatónak a mindenkori aktuális díjszabásában foglalt Szolgáltatási Díjat köteles megfizetni. A szolgáltatások díja minden esetben előre fizetendő.

 

 1. A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató számláján szereplő vevővel.

 

 1. Díjfizetési késedelem esetén a Szolgáltató a Ptk. szerinti késedelmi kamat kétszeresét jogosult a Felhasználótól követelni. A Szolgáltatási díj befizetésének 30 (harminc) napot meghaladó elmaradása esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást megszüntetni, a szállásajánlatot inaktiválni és a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

Debrecen, 2019. március 26.

 

Általános szerződési feltételek letöltése